دکور ال سی دی با سیستم کناف

 • مرحله قبل از شروع کار
  مرحله قبل از شروع کار
 • کابل کشی و برق دکور مخفی شده در پشت کار
  کابل کشی و برق دکور مخفی شده در پشت کار
 • اجرای سیستم سازه با محاسبات پیچیده
  اجرای سیستم سازه با محاسبات پیچیده
 • مرحله اجرا و نصب کناف به همراه بتونه کاری
  مرحله اجرا و نصب کناف به همراه بتونه کاری
 • پاشیدن رنگ روغن بر روی سطح وهمرا با نور پردازی
  پاشیدن رنگ روغن بر روی سطح وهمرا با نور پردازی
 •   پاشیدن رنگ روغن بر روی سطح وهمرا با نور پردازی
  پاشیدن رنگ روغن بر روی سطح وهمرا با نور پردازی
 • مرحله نصب کاغذ توسط تیم هنری افشار دکور
  مرحله نصب کاغذ توسط تیم هنری افشار دکور
 • نصب پوستر دیواری کمار طرح سنگ و گل بر رئی دیوار
  نصب پوستر دیواری کمار طرح سنگ و گل بر رئی دیوار
 • نصب پوستر دیواری کمار طرح سنگ و گل بر رئی دیوار
  نصب پوستر دیواری کمار طرح سنگ و گل بر رئی دیوار
 • و مرحله پایانی کار اجرا توسط تیم متختصص افشار دکور
  و مرحله پایانی کار اجرا توسط تیم متختصص افشار دکور

کانال تلگرام افشار دکور